Ez a weboldal sütiket használ. Amennyiben ennek tudatában továbbra is használja a weboldalt, abban az esetben automatikusan egyetért a sütik használatával.

PS3 FIFA 12

L
Kód:
EAP31808
EAN (vonalkód):
5035228104044
Karton / Darabszám:
15
Súly:
0.14 kg
Gyártó:
Electronic Arts

A terméket nem lehet megvásárolni.

Paraméter Leírás
Műfaj Sport
Nyelv Cseh nyelv
PEGI 3

FIFA 12 díky revoluèním inovacím v hratelnosti poskytuje dokonalejší a silnìjší zážitek. Nová funkce Precision dribbling (Precizní driblink) nabízí lepší ovládání vedení míèe na malém prostoru, více èasu na rozhodnutí o útoku a lepší kontrolu nad celkovým tempem hry. Systém bránìní byl pøepracován tak, aby lépe reflektoval skuteèné defenzivní postupy ve skuteèném fotbale. O vše se stará nová funkce Tactical Defending (Taktická obrana), v rámci jejíchž principù fungování hrají stejnì velkou roli faktory aktuální pozice jednotlivých hráèù a zachytávání pøihrávek, stejnì jako provádìní obranných zákrokù. Taktika a naèasování nyní hrají klíèovou roli.

Chování hrou øízených hráèù bylo vylepšeno funkcí Pro Player Intelligence (Inteligence profesionálních hráèù), která zajišuje, že si jsou vìdomi své aktuální situace a podle ní reagují na základì vlastních dovedností a zvyklostí. Podle své úrovnì orientace ve høe rovnìž dokáží vyhodnotit slabiny a pøednosti spoluhráèù v každé situaci. Grafická podoba hry prošla promìnou tak, aby vše vypadalo a pùsobilo svìže a novì od pøedzápasové prezentace až po závìreèný hvizd rozhodèího. FIFA 12 nabízí autentické zpracování dìní a atmosféry fotbalového zápasu, rychlejší a snazší navigaci a více než 500 oficiálnì licencovaných klubù. Další funkce a vlastnosti budou oznámeny v následujících mìsících.

Hlavní funkce a vlastnosti

 

 

  • Player Impact Engine (Øízení vlivu hráèe na okolí) — Nový speciální engine byl ve vývoji dva roky s cílem vyprodukovat model reálných úèinkù fyzického kontaktu, která pocítíte pøi každé interakci na høišti. Prùbìh a vyústìní každého souboje je velmi variabilní a pøirozený, a proto pùsobí mimoøádnì autenticky. Hráèi pùsobí na høišti dynamiètìjším dojmem, pøi každém osobním souboji se snaží soupeøe odstrèit a rychleji se vzpamatovávají z lehèích støetù.

 

 

 

 

  • Pro Player Intelligence (Inteligence profesionálních hráèù) — Chování hrou øízených hráèù bylo vylepšeno funkcí sebeuvìdomìní a vnímání okolí, což jim umožòuje dìlat vlastní rozhodnutí na základì vlastních zkušeností a znalosti pøedností a slabin spoluhráèù. Hráèi s mimoøádným ètením hry napøíklad uvidí pøíležitost pro vyslání kolmé pøihrávky i v situacích, jež by jiný hráè ignoroval. Špílmachr Arsenalu Cesc Fàbregas se spíše (a rychleji) dokáže rozhodnout oslovit pøihrávkou dále postaveného spoluhráèe, nežli hráè se slabším pøehledem na høišti. Navíc týmy øízené hrou budou mìnit styl svých útoèných akcí na základì pøedností svých hráèù na høišti a slabých stránek soupeøe, èímž vytvoøí reálnìjší zážitek a vìtší rùznorodost zápasù.

 

 

 

 

  • Tactical Defending (Taktická obrana) — Podstatnì mìní pøístup k obranné fázi hry, velkou roli nyní hrají aktuální pozice jednotlivých hráèù a zachytávání pøihrávek, stejnì jako provádìní obranných zákrokù. Alfou a omegou úspìchu je nyní taktika a naèasování.

 

 

 

 

  • Precision dribbling (Precizní driblink) — Získáte nové možnosti pøekonání soupeøe, více èasu na rozhodnutí, co provést s míèem, èi více kontroly nad celkovým tempem utkání. Budete moci využít krátké doteky na malých prostorech, na køídlech a dokonce i pøi pokusech zbavit se dotírajícího soupeøe.

 

 

 

 

  • Skuteèná zranìní — Technologie Player Impact Engine monitorujete kontakt mezi hráèi v reálném èase, analyzuje sílu støetu a jeho dùsledky na tìlo a vyhodnocuje pravdìpodobnosti vzniku skuteèných zranìní. Mód kariéry je tak proto ještì reálnìjší a nároènìjší. Budete se muset vypoøádávat s novými typy zranìní a rizikem, které nastává, když na høištì pošlete ještì ne zcela uzdraveného hráèe.

 

 

 

 

  • Nová prezentace — Utkání nyní pùsobí mnohem více jako skuteèné televizní pøenosy. Je tomu dáno díky dramaticky vylepšenému osvìtlení, autentiètìjšímu chování divákù a nové standardní kameøe, která dìlá každé utkání výjimeèným.

 

 

 

 

  • Snazší navigace — Pro rychlejší a pøehlednìjší navigaci byl systém menu pøepracován a nabízí modifikovatelnou hlavní nabídku podle oblíbeného klubu, stadionu, fotbalisty èi virtuálního profesionála uživatele.

 

 

 

 

  • Bezkonkurenèní autenticita — Více než 500 oficiálnì licencovaných klubù a více než 15,000 hráèù.

 A termékhez még nem érkezett hozzászólás, legyen Ön az első.